Om Suzukimetoden

Suzukimetoden är en suveränt bra metod för att lära sig spela ett instrument. Lyssna och härma är grunden. Lusten att spela och omsorgen om de små men väsentliga detaljerna är central för
metoden. Den gemensamma repertoaren som alla Suzuki-elever över hela världen spelar ger stadga och skapar igenkänning.

Lärandet sker både vid de enskilda lektionerna och vid gruppsamlingarna. Eleven uppmuntras att dagligen öva hemma för att befästa kunskaperna. När den grundläggande speltekniken är på plats, är det dags att lära sig noter. Då blir eleven självständig i sitt musicerande. Läs mer om Suzukimetoden på Svenska Suzukiförbundets hemsida http://www.swesuzuki.org.

Suzukimetodens 13 byggstenar

Suzukimetoden vilar på tretton byggstenar, alla lika värdefulla delar i helheten

Tidig start

Människans förmåga börjar utvecklas redan före födseln. Därför läggs i Suzukimetoden den största vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö redan från första året, som en förberedelse till själva undervisningen, som helst börjar i 3-5-årsåldern.

Lyssnande

är grunden. Noter kommer senare. Barnet lyssnar och härmar, på samma sätt som det lär sig tala. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan

Alla barn kan lära sig spela, om de får möta uppmuntran och tilltro till dess möjligheter att utveckla sin förmåga.

Föräldern

Ett barns spelande börjar med att föräldarnagår en kurs för läraren för att hemma vara barnets handledare och hjälpare. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna. Föräldern är en lika viktig kraft som läraren.

Individualiserad lektion

Varje elev har en individualiserad lektion per vecka. Läraren övertar förälderns roll som förebild och visar bägge parter hur de ska arbeta hemma.

Grupplektion

Eleverna skall spela tillsammans regelbundet. Målet är en grupplektion i veckan.

Tonen

Tonbildningen är det centrala i undervisningen.

Arbetssätt

Alla stycken i repertoaren är genomtänkt ordnade i pedagogisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästa stycke. Således bör man arbeta så länge med varje stycke, att elevens förmåga blivit tillräcklig utvecklad för att gå vidare.

Repetition

Alla stycken i Suzukirepertoaren skall återkomma och repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering

Varje stycke lärs in och spelas upp utantill.

Notläsning

När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära, ofta genom s.k. Music Mind Games (se separat sida).

Repertoar

Suzukis repertoar går som en röd tråd genom utbildningen. Inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och större spelförmåga kommer annan repertoar att spelas jämsides.

Konserter

Att spela inför publik är viktigt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna till musik.