Återanmälan

Tidigare elever behåller sina tider från termin till termin om inte annat överenskommits.
Formell återanmälan mellan terminerna behövs inte under läsåret.

Uppsägning av elevplats inför ett nytt läsår bör ske före april månads utgång.